Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Deklaracja dostępności

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy.

Data publikacji strony internetowej: 2007-06-12. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-02-17.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wśród opublikowanych dokumentów 80 plików PDF nie posiada warstwy tekstowej - pliki będą sukcesywnie poprawiane.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-10-26. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-02-17.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: extranet Joanna Paździerska.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

 • 0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
 • 1 - wywołanie strony głównej,
 • 2 - przejście do menu głównego,
 • 3 - przejście do treści strony,
 • 4 - wywołanie podstrony z mapą strony,
 • 5 - przejście do wyszukiwarki,
 • 6 - przejście do ułatwienia dostępności,
 • 8 - wywołanie strony w wersji graficznej.

Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

 • Windows
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • Linux
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • macOS
  • Safari: Ctrl + litera/cyfra
  • Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
  • Opera: Ctrl + Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Grzegorz Kretek, grzegorz.kretek@sko-bydgoszcz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 52 339 59 20. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz

 1. Budynek usytuowany jest przy ulicy. Wejście do budynku odbywa się schodami, z których przechodzi się na główny hol, gdzie znajduje się klatka schodowa. Pomieszczenia biurowe tut. Kolegium znajdują się na III piętrze budynku. W budynku nie ma obszaru kontroli.
 2. W budynku znajdują się windy jak również schody oraz korytarz ogólnie dostępne.
 3. Przed wejściem głównym do budynku znajduje się podjazd umożliwiający poruszanie się osobom niepełnosprawnym.
 4. Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe, z wyznaczeniem miejsc dla osób niepełnosprawnych.
 5. Brak ograniczeń o prawie wstępu z psem asystującym.
 6. Brak możliwości korzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 7. Pracownik Kolegium na prośbę osoby niepełnosprawnej podejdzie na parter, w celu przyjęcia korespondencji bądź udzielenia informacji.

Metryka

 • opublikował: Grzegorz Kretek
  data publikacji: 2021-10-26 12:45

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12576
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-04-08 13:26:24