Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Status prawny

Podstawę prawną działania Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy stanowi ustawa z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 570) wraz z rozporządzeniami wydanymi w oparciu o delegację ustawową.

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą samorządowe kolegia odwoławcze są organami wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości samorządu terytorialnego, właściwymi do rozpatrywania odwołań od decyzji, zażaleń na postanowienia, żądań wznowienia postępowań lub stwierdzenia nieważności decyzji w trybie uregulowanym przez przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 613). Kolegium orzeka również w innych sprawach określonych w odrębnych ustawach.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) jednostki sektora finansów publicznych mogą być tworzone na podstawie tej ustawy albo na podstawie odrębnych ustaw. Jedną z takich ustaw jest ustawa z dnia 12 października 1994 r. o Samorządowych Kolegiach Odwoławczych (DzU z 2018 r. poz. 570), która w artykule 3 stanowi, że Kolegia są państwowymi jednostkami budżetowymi.

Jednostkami budżetowymi są takie jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

drukuj (Status prawny)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Ruta
  • opublikował: Grzegorz Kretek
    data publikacji: 2006-08-30 19:35
  • zmodyfikował: Małgorzata Pawłowska
    ostatnia modyfikacja: 2018-06-08 07:14

Opis strony

Redaguje Grzegorz Kretek

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 24991
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-06-08 07:14:12