Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Opis obiegu spraw

 

 

 

 

Korespondencja może wpłynąć drogą pocztową, faksem, pocztą elektroniczną albo za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej lub może być dostarczona osobiście przez strony.

 

Pracownik przyjmujący korespondencję sprawdza, czy dołączone są wymienione w piśmie załączniki, dołączona została opłata skarbowa, o ile sprawa wymaga jej uiszczenia, oraz czy pisma zostały podpisane. Braki w tym zakresie odnotowuje na aktach sprawy.

 

Po wpłynięciu nowej sprawy do Kolegium zostaje ona zarejestrowana w księdze ewidencji korespondencji, a następnie w odpowiedniej rzeczowej teczce spraw z nadaniem symbolu sprawy danego rodzaju i bieżącego numeru. Korespondencja z każdego dnia przekazywana jest Prezesowi Kolegium lub Wiceprezesowi, który przydziela ją do załatwienia przez siebie, członków Kolegium, pracowników Biura bądź kieruje ją do rozpatrzenia na posiedzeniach i rozprawach. Przydzielenie spraw do załatwienia następuje poprzez umieszczenie na nich dyspozycji określającej sposób i termin załatwienia sprawy.

 

Przejrzaną i zwróconą przez Prezesa korespondencję rozdziela według dyspozycji pracownik prowadzący kancelarię.

 Sprawy oczekujące na rozpatrzenie na posiedzeniu lub rozprawie przechowuje się do czasu wyznaczenia składu orzekającego w osobnych dla danego rodzaju spraw teczkach. Składy orzekające i terminy posiedzeń wyznacza Prezes lub Wiceprezes Kolegium.

 Po przygotowaniu przez członków Kolegium decyzji (postanowień, orzeczeń) podjętych w wyniku rozpatrzenia spraw na posiedzeniach (rozprawach), są one przekazywane do Biura celem doręczenia stronom postępowania oraz organowi I instancji wraz z aktami sprawy.

drukuj ()

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Ruta
    data wytworzenia: 2006-06-30
  • opublikował: Grzegorz Kretek
    data publikacji: 2006-08-31 21:44
  • zmodyfikował: Grzegorz Kretek
    ostatnia modyfikacja: 2010-05-05 17:35

Opis strony

Redaguje Grzegorz Kretek

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 19421
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-05-05 17:35:03